• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดบ้านแพทย์บูรพา #8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา