• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

น้องๆสามารถค้นหาได้จาก ชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อเล่น ได้เลยค่ะ

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันที่มาค่าย สั่งเสื้อ
นางสาว กฤษฎิณัฏฐ์ ใจจักร์ธรรม เบลล์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย กองคลัง โพธิรักษ์ ก้อง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง กัญญา แซ่ตั๊น น้ำขิง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว กันต์กนิษฐ์ สมพงษ์ แพรไหม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กัลยา กระต่ายเพชร มายด์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กิตติมา แสงกล้า ปลื้ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว กิรณา นันทเกียรติ ออม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กุลวดี ด้วงลำพันธ์ น้ำตาล วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นาย เกียรติบัญชา ดาราศร ตั๊ก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จินตภัทร์ จันทร์โพธิ์ ปาล์ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จิรัชฎาพร ไชยนิล ปุ๊กปิ๊ก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จิราพร อุต้น ทิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย จิรายุ นิลปราการ บุญ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว จีนีน กาญจนางกูรพันธุ์ บิ๊ง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว จุฑามาศ วาณิชสกุลดี แซมมี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จุฬาลักษณ์ ปุริมาตา รส วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชญาณ์พัฐณีภา ศิริโวหาร เฌออ์มี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชญานิศ ช่วงกรุด อิ๊งค์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ชฎาภรณ์ นิตุทร เกศ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง ชนัญธิดา พงศ์นันทกุลกิจ มดดำ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ชนัฎฎา วิมลรัตน์ ปูเป้ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชัชฎาภรณ์ รุ่งเรือง น้ำหวาน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ชัยธวัช เลื่องลือ โอ๊ค วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชุดา พรหมภู่ ดาดา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ชุติกาญจน์ ปิยภาณีพันธ์ มายด์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ชุติกาญจน์ ชุมนุมพร ปอ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ชุติมน จิรพรหมเจริญ ปูน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ชุติมา ศรีวะสุทธิ์ เฟิร์น วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว โชติกา เห็นแก้ว ใบเตย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง ญาณิศา จ่าพิชม น้องอุ้ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ญาดารัตน์ บัลลือพรมราช เฟิร์น วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ฐิตากร ช่วยบำรุง แตงกวา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ฐิติวรดา จอมแก้ว ครีม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัชชา ภู่อยู่ นัท วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ณัชชา แซ่ซื้อ ณัช วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ณัฏฐกานต์ ห้านิรัติศัย เนย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฏฐริญา ทองธรรมชาติ ฟ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ณัฐกฤตา ดิษฐบรรจง นาเดีย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ณัฐชา คำสิน มายด์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐญาดา ชูประเสริฐ จูน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ณัฐญารัชต์ โสพิมพ์ น้ำตาล วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐณิชา วงศ์พิทักษ์ มาย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐถาภรณ์ โมลี นัต วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐวรา ถาวะโร กรีน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ไอซ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณิรินทร์ญา อัยยะศิริชัย แพท วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ตรียวรรษ หนองใหญ่ บอส วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ตวิษิยา เอี่ยมสำอางค์ พั้นซ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ทิพรัตน์ ขุ่มด้วง ต๋อมแต๋ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธนชัย สัมฤทธิ์ บอส วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธัญสุดา จำนงผล เอ็นดู วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธิติ ธนะปฐมชัย มาร์ค วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธีระกฤตย์ มงคลแก้ว อู๋ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว นวพร เงาะจันทรา พั้นช์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว นวิยา เพชรดีทน พลอย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว นัทธมน ปานแปะ กลอย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว นิชกานต์ หวังชัย ไอน้ำ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย นิพิฐพนธ์ พุทธกุลสมศิริ พล วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว นุชนภัส เตมีประเสริฐกิจ มะตูม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว บุญนิสา ตั้งจิตเพิ่มความดี หมูแดง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
เด็กหญิง บุญศิริ พรเจริญชัยศิลป์ บุญบุญ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว บุณรดา ขันทะกาศ แอ้ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว บุษราภรณ์ เมตดี นก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว เบญญทิพย์ เดชบุญ ใบเฟิร์น วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ปฏิพัทธ์ คิ้วสถาพร ปาล์ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ปณต บุญกว้าง ปัน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ปณิดา ขุนอินทอง จูน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ปณิสรา บัวพาเรือง ตังค์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปรายฟ้า ลิ้มชูวงศ์ ฟ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ปริยากร โพธิ์สำราญ ใบเฟิร์น วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ปัณฑิตา แตรวงศ์ ป่าน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ปัณณวิชญ์ มูลมิ่ง อะฏอม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว ปัทมาภรณ์ สุครธสาคร มีน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ปาณิตา อาจเอื้อ แจ่มใส วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ปาลิกา เลิศอนันต์สิทธิ์ ปลา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว พรชนก สุกใส อิงอิง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว พรชนิตว์ อุดมเดช น้ำหวาน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พรนภา รัตตะพุก ลูกปัด วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว พรพนา แซ่ตั๊น ปาล์มมี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พรไพลิน ชอบจิตต์ พลอย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พลอยชมพู ฤกษ์อุโฆษ พลอย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พลอยชมพู พิกุลทอง เบอรี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พลอยไพลิน ชัยดา แพม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พัชรพร สงวนทรัพย์ จิ๊ฟฟี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว พัชรพร กันเหตุ อาย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว พัชราภรณ์ สังฆะชัย เมล วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว พิชญา เจริญศรีพรพงศ์ พิมมี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย พิชัยภูษิต ใจมาเชื้อ โอเว่น วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พิชามญชุ์ หัตถเสรีพงษ์ นิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นาย พีรพัฒน์ เเสงพงษ์พิทยา พีค วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย พีรวัสส์ จันทร์โป๊ พี วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีนุ้ย ข้าวหอม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง เพียงฟ้า ลาวัลย์ ฟ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว แพรวา ตรีพัฒน์ น้ำหวาน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว แพรวา เกิดจันทร์ตรง เนย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ภคพล พงศ์ภัคอนันต์ ดีน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว ภรันยา ศิริเกตุ แนน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ภวรัญชน์ จำเริญ กิ่ง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ภัคจีรา สว่างการ จีน่า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ภัครมัย สร้อยสุวรรณ ครีม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ภัทรพรรณ มีแสง นุ่น วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ภัทราพร คำมั่น แบม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ภัสดา ศรีชาทุม เอ๊ะ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ภาษิตา กัญจน์กุญชร ไอ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย ภูตะวัน ศรีเมืองเดช ตะวัน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว มนณัฐฐา จันทร์แรง แสตมป์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว มนัสวี ชมพบ มายด์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว รสสุคนธ์ บุญเสริม อร วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว รัชฎาภรณ์ ปานมาก ลูกน้ำ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว รัตนาภรณ์ วรรณบุตร หยก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ลลิตา มั่นใจ เอมมี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ลีนา ภักดีเจริญ นา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วรชล อิณชิต มีนา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วรางคณา ศรภักดี วิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว วรินทร สมัญญา พิม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วริศรา คำหม้อ จีจี้ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วิชาญาพร เมฆหมอก นิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย วิทวัส โทนันต์ ฮวงจุ้ย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วิรุฬห์พร ศิริภัทรโสภณ น้ำฝน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วิลาสินี เจียรสุวรรณ ฟ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย วีรพจน์ ลีธนะนันท์ เม้ง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ศรุตยา สิทธิเวชเมธี มีมี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ศลิษา นิลสยาม ขิม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ศศิน วงศ์สุริยศักดิ์ ต้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว สลิลทิพย์ เทพหยด หญิง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สาริกา ศรีละคร การ์ตูน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง สาริศา มันทิราลัย จ๋า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว สาวิตรี ตุลาสมบัติ เค้ก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สิริกาญจน์ ทองเกลี้ยงเกตุ มาย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว สิริจันทร์ แซ่โกว เหมย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุภาพร ฉิมโพธิ์กลาง อุ้ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว สุภาพร สุดตาชาติ พีม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว หนึ่งหทัย เด่นกระจ่าง อิง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว อนัญญา มูลไธสง หมิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย อนุภัทร ติณะคัด โอห์ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว อภิญญา ทองน้อย เจน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย อภิรติ โคตธารินทร์ นิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อรณิชา ศรีสำอางค์ ปังปอนด์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว อรพรรณ วรรณาเนือง ตาตาร์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อรอุมา บัวสระเกส อร วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว อริสรา สุขุมสวัสดิ์ หยกหยก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว อริสา ระย้างาม สาลี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อลิสราภรณ์ พรานกระโทก กรอยใจ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง อัจจิมา ศรีธรรมา อิง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อัญมณี สิงขร พลอยใส วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย อานนท์ วิจารณาญาณ นนท์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว เฌอมาลย์ โชคชัยวรรัตน์ ฟอร์จูน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย เอกตรา รองวิริยะพานิช เอ็กซ์ตร้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว กันต์ฤทัย แสงสมนึก ไหม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย กิตธนภัทฐ์ วรเดชากุล นน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จงรัก เเรงกสิวิทย์ เฟรม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จรัสฟ้า พงศ์วัฒนาพันธุ์ ฟ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นาย จักรพันธ์ ทะรารัมย์ อาร์ท วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จิรัฐติกาล จิรวัฒน์พลชัย นิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชลพรรษ พยอมหอม โดนัท วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชิดชนก มณีวงษ์ แก้ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ญาณิศา มงคลบริรักษ์ แมงปอ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ณภัทร ฤๅเดช ข้าวหอม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฎฐณิตา แดงอ่อน ลูกแพร วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐธิดา จามิกรณ์ มิลค์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ณัฐมน ชุ่มศรี กร วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธรรมภณ บูรณธน ก้อง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ธัญชนก มลัปปธิ มีมี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธัญวรัชญ์ โยคะสิงห์ กลอย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว นภัสสร ชัยวัฒนธีรากร เฌอ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กหญิง ปณิตา หอมจีน กุ้ง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
เด็กหญิง ปทิตตา สีแตงสุก ต้นหลิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปิยวะดี อารีรัตนชัย อุ้ม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว พิชญณิ ชูเลิศ นิ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พิยดา ศรีรักษา แนน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ภัทรนิษฐ์ เพิ่มศรี อะตอม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ภัทรวดี คำโท๊ะ บิวตี้ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ภาพิมล อุดมชัย ครีม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย ศศินันท์ สุขขา ลูกพลับ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ศศิมาภรณ์ เทพอาษา โบธ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ศิรวิชญ์ จันทร์แจ้ง น้องคิม วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว สกุลรัตน์ เรืองศรี ใบไผ่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว สมัชญา โยงยศ ฝน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย สมิธ สมพงษ์ สมิธ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สรัลพร โวหาร ว่านจันทร์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สาริสา วิชัยดิษฐ์ ใบบัว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สิโรธร ทองบุญส่ง อาย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สิริกัลยา อุไรรัตน์ หยก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว สุชัญญา ธัญสระทอง แฟง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว สุพัชริน ชัยพอ วีมวี่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุภัสสรา อยู่รักษา ฟ้าใหม่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว หฤทัย สมบูรณ์ถานะ หลิว วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย อนุพงศ์ สุจินพรัหม ว่าน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นาย อภิสิทธิ์ ภูสมตา มาร์ค วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว อมลวรรณ เกตุจินากูล หยก วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เด็กชาย อยุทธ์ บรรเจิดศิลป์ ขนุน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อรรถยาพร สุขุม แจน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย อาทิตย์ชล เอกโกมลรัตน์ ไซม่อน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อุษณีย์ พุ่มยาธรรม ฟ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
เปิดบ้านแพทย์บูรพา #8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา