• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

น้องๆสามารถค้นหาได้จาก ชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อเล่น ได้เลยค่ะ

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันที่มาค่าย สั่งเสื้อ
นางสาว กชกร ปะติตัง แพรว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว กชกร นุอุปละ แป้ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว กชกร สมสีใส กัสจัง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว กมลชนก ตวงวิไล แน็ต วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว กมลเนตร จงรัก จ๋า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กมลวรรณ เหี้ยมหาญ มิ้น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กรรภิรมย์ วิริยะอาภาพงศ์ กลอย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กฤตพร ศรีอุบล โมสต์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย กฤตวิทย์ นาควัฒนกุล ปราม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นาย กฤติน ท้วมเจริญ เคน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กฤติพร ศรีแจ่ม จ๋า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย กฤษดา สง่างาม กิต วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว กัญญาวีร์ เกตุเล็ก ใหม่ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กันต์กนิษฐ์ พาหา นุ๊ก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กัลย์สุดา พลหาญ ดา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย กิตติธัช ชวดทอง ขิง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย กิตติธัช กฤตสิน เก็ต วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กีรติญา ปัญญาผ่องใส กีต้าร์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กุลปรียา เชษฐรตานนท์ กิ๊ฟ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กุลิสรา ธนะประสพ ไข่มุก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ควีนสิริ มีเพชรอัฐมงคล ควีน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย คุณัชญ์ ราชลีวงศ์ โอม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จรัสศรี เจริญทรัพย์ มายด์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จิณห์วรา เตชะภัทร์ธีนันท์ มีมี่ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จิดาภา เมตตาเจโตวิมุติ อุ้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว จินต์ศุจี ปวงน้อย จิน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว จิราพัชร เอกตระกูลชล จูน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จิราภรณ์ แก้วมะณี แก๋ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว จีรติ ซอเซวี อัยน่า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จุทามณี แก้วผลึก หวาน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว จุรีรัตน์ แข็งแรง นิคเนม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ชนชนก นิรมลธรรม แพรว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ชนากานต์ ชาญพิพัฒนชัย นิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ชนากานต์ มีนารี เมย์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ชมพูนุช ศิริพันธ์ ตุ๊กตา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ชรินธร สร่างโศก ชริน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ชลธิชา สวัสดิชัย ตาล วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย ฌอน เช็พเพอร์ส ฌอน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ญนันทพร จันทิมา ทับทิม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ญาณิศา เชื้อนพรัตน์ ซัน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ญาณิศา ศรีวิริยรัตน์ ลูกหว้า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ญาณิศา พินโท ครีม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ญาริญดา รูปอั๋น สตางค์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ฐิติมา สุขน้อย รวงข้าว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ฐิติรัตน์ นิมากรณ์ อั้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณฐวรรณ ถมกระจ่าง กิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นาย ณนทกร ปิ่นกุล โอม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัชชา กาหาวงค์ บีม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ณัฏฐณิชา รัศมีสุนทรางกูล ปาแป็ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐณิชา มาอยู่ แก้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว ณัฐณิชา คำควร มิ้นท์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ณัฐธัญญา สุขเจริญ เนิร์ส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ณัฐพรพรรณ พงศ์โพธิ์เงิน ซูกัส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว ณัฐริกา สุวรรณคำ เตย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐวดี สมัครการ ฝ้าย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณัฐาภรณ์ มากฉาย ณัฐ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ณิชา ปาละมุล รวงข้าว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว ณิชาภา โชคศิริวรกุล มาย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ทิพยาภรณ์ กระจ่าง ฟ้า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย โทะโมะยะ พิมทะวงศ์ โทะ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ธณิยา วรดิษฐานนท์ นุ่น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธนโชติ ไชยกาล เจ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ธนพร อุทธา เมย์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ธนพร หวายฤทธิ์ ป่าน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ธนพร รุ่งโรจน์ เอิร์ธ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธนภัทร อุ่นภักดิ์ อิน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ธนภัทร เกตุลอย เอิร์ธ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธนะวัฒน์ เชื้อสุวรรณชัย กาย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ธมนวรรณ ธงศิลา พราว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธมลวรรณ อภิบาลศรี ฟิม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธรรมศักดิ์ สอนอินทร์ ฟลุ๊ก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธัญชนก ปูชณียพันธ์ เพลงไทย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธัญลักษณ์ ภูมิเพ็ง เอื้อย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ธัญวรัชญ์ ศักดิ์ปั้น แพรวา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ธิติ ขาวคม มิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว ธิติมา วิเศษสังข์ ไอฟ้า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว นพวรรณ จิตพูลผล อั้น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว นภวรรณ ทองจันทร์ พลอย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว นภัสกร เดชะวิกรม ตี้ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว นรภัทร อินทร์กล่ำ นิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว นราทิพย์ พวงเงิน ทิพย์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว นริศรา นวนทอง แบม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว นลินี ประสิทธิเขตรกิจ น้ำอิง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว นัทธมน นาคเพชร ตังค์ตังค์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว นันฎ์นภัส บุตะคุณ แบม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว นิศารัตน์ บุญมาพล เเบม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว เนตรดาว แสงสว่าง วิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว เนรัญชลา นักเวช ตะวัน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว บัลกีส ดือเระ บัลกีส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว บุญญิสา วังวงศ์ มิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว บุญฑริกา สินทอง เปาเปา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย บุณพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง นัท วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว บุหลัน ธเนศกองทอง เหมย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว เบญจวรรณ จันทร์กลม น้ำ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว เบญญาภา หวานระรื่น ปิ่น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว ปรรณปณต เอี่ยมอำนวย ข้าวหอม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปราณชนก พาพิมพ์ ป๊อป วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ปลายรุ้ง ภู่มาลัย ปลาย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปวีณา สว่างศรี โบนัส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ปัณฑิตา วงศ์สุวรรณธร น้ำพั้นช์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปาณิสรา เพ็ชรแสง เนย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปาริชาติ ชะวาลา หนามเตย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปาริณรัตน์ มอมไทรัตน์ เเจน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ปิยธิดา สิงห์คลี กรีน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ปีย์วรา ไชยราช ปิ่น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย พงศ์นริศย์ เปล่งแสงศรี พี วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พจน์อาภา พวงลำใย ซีน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว พณิชา แสงจันทร์ พลอย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พรชนก เข็มมลฑา มายด์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว พรณภัทร ธีระวรรณ ซี วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พรปวีณ์ เปรมปลื้มจิตต์ มายด์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย พัชรากร รุนรอด เปรม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว พัสวี อายุเจริญกูล เนิส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พิชญาภัค สุทัศน์ ณ อยุธยา แพท วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พิมพ์ภินันท์ ชาญเชิงภพ ใบบัว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พิมพ์สิรี พิมพ์รัมย์ พิมพ์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย พุฒิพงศ์ อายุเจริญกูล ไนท์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย เพชรนรินทร์ เพชรอยู่ มอส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว แพรชมพู รักชาติ แพร วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว แพรพลอย ขาวชูศรี เจ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ภคนันท์ เมืองสุวรรณ์ แตน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ภูรินท์ พงษ์พานิช วิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว มัชฌิมา บัววิเชียร แก้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว มินตรา ประสิทธินาวา แต๋ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว เมธาพร โชคเกื้อกูล หลิน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ยลธิดา เหล่าสุนา หญิง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว รชฏ กิจหัตถพร เมนู วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว รมย์ธีรา บุญกอ ซาปาย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว รวินันท์ สุดาเดช อั้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว รักษิตา ธีรยินดีมีสุข แพร วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว รัตภรณ์ ชัยชนะ คนเล็ก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ลภัสธณา จันทรวงศ์ เบ๊บบี้ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ลภัสรดา สังข์แก้ว แกเม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ลลิตา วังงาม ลิตา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย ล่ำซำ เลาหะจินดา เอส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วชิราภรณ์ พิสุทธิไพศาล นิกิ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วรรณนิสา องอาจ เมย์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว วรรณพร หอมลา เฟิร์น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วรรษวดี แซ่ย่อง เล็ก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย วรวิช ชลานุชพงศ์ อุ้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว วรวี เกิดแสง ขิง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย วรัช มายะการ เดียร์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว วริศรา อมาตยกุล วิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วัลภา พิณศร นีน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วาริศา จันทรประยูร พู่กัน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย วินเซนต์ อิสระประศาสน์ วินเซนต์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว วิภาดา ศิริคช ออม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วิรัลยา เกตุอ่อน ไอซ์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ศรัญญา บุคะจำปา แคท วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ศริณยา จันทเปรมจิตต์ อ้อม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว ศศิกานต์ เพิ่มผล หนึ่ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นาย ศิวกร ศิวะวรเวท โมเมนต์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ศุภณัฐ อินทร์พันงาม นาย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว สิรัชชา เอกอุ่น วินนี่ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สิริญธร รัตนธารางกูร ไกด์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุจิตตรา หินวิเศษ เจนนี่ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว สุธาสินี กาศลุน ใบเตย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size S (รอบอก 33)
นางสาว สุธิดา จันทร์ยิ้ม สตางค์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุพรรณภา แสงสุขเอี่ยม มายด์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุพิชญา สุนทรสัจบูลย์ รวงข้าว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุภัสสร จินดารุ่งเรือง จิน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุรสวดี กาลวงศ์ แก้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย สุวัฒน์ พรมที บอล วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว แสนสิริ กอสนาน ข้าว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว หทัยชนก อุปลาบัติ แพรวา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว อธิชา สุดสวนศรี แก้ม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อมปภา แจนพิมาย กลอยใจ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว อริสรา อุ่นวิเศษ อุ๋งอิ๋ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อัคริมา อนันตชาติ มิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว อาทิตยา สุขจิตร์ แตงกวา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อาทิตยา เชียงไต้ กุ๊กไก่ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว อาภาพัสรวี ลือนาม โมนา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อารญา ดวงเเก้ว กิ๊ฟ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อาริษา มะลิซ้อน กัน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อินทิรา กะทิศาสตร์ นุ่น วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย อิมรอน หะยีมะเด็ง อิมรอน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว อิสรียา ครุฑธา แป้ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อุษณี ทาขุนทด หนูน้ำ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว เพชรรัตน์ รุจิโชค เตย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว กมลชนก ชัยราช นกเขียว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว ณุฑิณาฎ ปิ่นเทศ เฟิร์ส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ทิพรัต สุวรรณาภรณ์ พิ้งค์กี้ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ธนวัฒน์ แก่นจันทร์ กอล์ฟ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นาย ธีธัต ธีระวรรณ แซนด์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย นนณวัฒน์ วงษ์มณีวรรณ นนท์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว นันทกานต์ แก้วตาทิพย์ ฟาฟา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว นิชนันท์ ทองอ่อน น้ำผึ้ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว นิตยา กอนแสง ดาว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย ปุณณะวิชญ์ เชียนพลแสน ปุณณ์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ปุณยาพร จารุวณิช เนปจูน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นางสาว พรพิมล รัตนะสินชัย บริ๊ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว พรรณพัชร ศิริวงศ์วิไลชาติ แกม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว พัณธราวรรณ สิทธิพรวรกุล ติ๊ก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นาย พันธวัสส์ จันทร์โป๊ เเพ็กซ์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว พิสมัย สุริยจันทร์ เเพรว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นาย รชต ธนัญชัย ตะ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว รติมา จึงจรัสทรัพย์ แพร วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว รินรดา ไผ่ป้อง ป๊อป วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วรกมล ศรีสำโรง โบนัส วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นาย วาทการ เจริญ ป่า วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว วิมลศิริ สืบสอน บีม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นาย ศวัสกร เทวศรัญยดิษฐ์ การัณย์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XXL (รอบอก 50)
นางสาว ศศิกาญจน์ สุขชุ่ม แป้ง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว ศศิวิมล พวงระย้า ใบไผ่ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size XL (รอบอก 45)
นาย สิทธวีร์ ก่วยเกียรติกุล ดิว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว สุชาวดี คันธอุริศ ใบเตย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว สุภาภร ธนโชติ กบ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ไม่สั่ง
นางสาว อภิญญา ขาวล้วน เก่งกาจ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
นางสาว อภิสรา สายพัฒน์ เบญจา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size L (รอบอก 40)
นางสาว อารีย์รักษ์ พัดทอง ใบเตย วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 Size M (รอบอก 35)
เปิดบ้านแพทย์บูรพา #8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา